Photo: Personalities: 20140822potato007

Marlo Nordlund of Elbow Lake, Minn. enjoys a basket of french fries during Potato Days in Barnesville, Minn.

Marlo Nordlund of Elbow Lake, Minn. enjoys a basket of french fries during Potato Days in Barnesville, Minn.